Algemene voorwaarden Deelname Talententuin 2021 

Inschrijving voor deelname
Door middel van een volledig ingevulde opdrachtbevestiging, digitaal toegestuurd aan de organisator, verklaart de aanvrager akkoord te zijn met de voorwaarden voor deelneming aan de Talententuin zoals beschreven in het ‘Algemeen Reglement’.

Uiteraard geldt voor zowel de organisator, partners als deelnemers dat we proberen op een positieve wijze samen te werken om een zeer succesvol evenement te realiseren. Bij geschillen of afwijkende zienswijze zullen partijen proberen zo goed mogelijk tot een oplossing te komen. Om voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst een aantal voorwaarden/uitgangspunten helder geformuleerd te hebben is dit ‘Algemeen Reglement’ opgesteld.

Organisator: Achterhoek Werkt is de organisator van de Achterhoekse Talententuin 2021. In samenwerking met jongereninitiatieven & studenten én duurzame partners organiseren wij de Talententuin met als doel jongeren en bedrijven op een inspirerende wijze met elkaar te verbinden.

Organisator ontvangt naast de bijdragen van partners en deelnemers mogelijk ook subsidies om programmaonderdelen te financieren. Bijdragen vanuit partners en deelnemers kunnen indien nodig, gelden als co-financiering.

Deelnemer(s): Bedrijven/organisaties die deelnemen aan de Talententuin met als doel hun organisatie te profileren richting stage- en werkzoekenden.

Partner(s): De Talententuin werkt jaarlijks samen met duurzame, strategische partners uit de regio om de Talententuin zo breed mogelijk gedragen te krijgen in de Achterhoek.

Algemeen
1.1 De Talententuin is verplicht om het evenement optimaal te organiseren. De Talententuin dient ervoor te zorgen, voor zover dit binnen haar vermogen ligt, dat het deelnemersveld zo sterk mogelijk bezet zal zijn.
1.2 De Talententuin behoudt zich het recht voor om het programma/locatie/datum ten alle tijden aan te passen (zonder restitutie van deelnemersbijdragen) om een zo’n sterk mogelijke Talententuin te realiseren.
1.3 De Talententuin is gerechtigd om ongelimiteerd Partners en Deelnemers aan te trekken. De Talententuin zal daarbij wel rekening houden met een zo’n evenwichtig mogelijk deelnemersveld.
1.4 De Talententuin zal Partners’ en Deelnemers op de hoogte houden met betrekking tot de voorbereiding van het evenement alsmede de gang van zaken tijdens het evenement, zodat Partners en Deelnemers zo goed mogelijk kunnen inspelen op de positieve effecten of de negatieve effecten daarvan.
1.5 Het is noch Partner noch Deelnemer toegestaan de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
1.6 Het is Partner niet toegestaan om in het kader van dit evenement, bijvoorbeeld met Deelnemers, andere overeenkomsten van sponsoring aan te gaan zonder voorafgaande goedkeuring van Organisator. Partner of Deelnemer is op dit moment aan geen zodanige overeenkomst gebonden.
1.7 Bij deelname aan de Talententuin gaat u ermee akkoord dat er foto’s van u, uw medewerkers & de bezoekers worden gemaakt en gedeeld voor media doeleinden van de Talententuin.
1.8 Indien u kiest voor het deelnemerspakket ‘online zichtbaarheid’ dan kunt u vanaf het moment dat u de factuur ontvangt voor deelname aan de Talententuin ook uw vacatures op AchterhoekWerkt.nl plaatsen. De looptijd betreft maximaal 12 maanden. Indien u volgend jaar niet deelneemt aan de talententuin, dan kunt u apart het partnership bij Achterhoekwerkt.nl afsluiten om uw vacatures te kunnen blijven plaatsen.

Verwachtingen van de deelnemer
2.1 U presenteert uw organisatie op een zo’n aantrekkelijk mogelijke manier aan jongeren en doet dit door o.a. productinnovaties te tonen. Het volstaat niet om alleen foldermateriaal en een banner mee te nemen.
2.2 Bij voorkeur neemt u, naast een ervaren medewerker, ook een jonge medewerker of oud-stagiair mee om de drempel tot het leggen van contact met uw organisatie zo laag mogelijk te maken.
2.3. Deelnemer zal zorgdragen voor het volgen van het tijdschema van de Talententuin. Deelnemer zal dus in het geval van de fysieke Talententuin, tijdig aanwezig zijn voor het opbouwen van de stand. Tevens zal Deelnemer pas beginnen met het afbreken van de stand op het vooraf door de organisatie aangegeven tijdstip. Dit tijdstip kan op de dag van het evenement mogelijk afwijken. Deelnemer zal ten dienste aan de kwaliteit van het evenement pas beginnen met afbreken als de organisatie daarvoor het sein heeft afgegeven.
2.4 Deelnemer die ook aan online activiteiten deelneemt zal wederom het tijdschema van de Talententuin volgen en tijdig online aanwezig zijn. Ten dienste van de kwaliteit van het evenement zal de deelnemer zich zoveel mogelijk verplaatsen in de belevingswereld van de jonge bezoekers.

Annuleringen
3.1 De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data voor het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de Partner of Deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Partner of Deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisator kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken Partner of Deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet.

3.2 Op basis van onze ervaring van 2020 en gesprekken met onze klankbordgroep hebben we onze annuleringsvergoeding aangepast ten gunste van onze deelnemende bedrijven. Uitgangspunt is dat we daarmee hopen dat u zich als werkgever tijdig aanmeldt voor het evenement. Wij kunnen dan als organisatie beginnen met de voorbereidingen die nodig zijn om een kwalitatief goed evenement neer te zetten. Om 1500 jongeren in beweging te krijgen hebben we ongeveer 6 maanden voorbereidingstijd nodig. Daarin maken we al kosten.Ten opzichte van voorgaande jaren hanteren we nu geen 3 staps annulerings moment maar nog maar 1 moment op 15 september 2021.

Deze annuleringsvergoeding bedraagt ten minste:
• 25% van alle bestelde diensten: bij annulering voor 15 september 2021; • 100% bij annulering na 15 september 2021;

3.3 Een verzoek tot annulering kan alleen schriftelijk geschieden. De annuleringsvergoeding die Deelnemer dient te betalen, geldt ook als Deelnemer nog niet aan zijn betalingsverplichting van de factuur voor deelname heeft voldaan. In dat geval ontvangt Deelnemer een creditnota welke met de openstaande factuur verrekend kan worden.
3.4 De annuleringsvergoeding die Deelnemer dient te betalen, geldt ook als Deelnemer nog niet aan zijn betalingsverplichting van de factuur voor deelname heeft voldaan.

Betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders bepaald in het inschrijvingsformulier dient de betaling van de kosten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In alle gevallen dienen de verschuldigde kosten uiterlijk 1 maand vóór het evenement bij de organisator te zijn ontvangen.
4.2 Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers te weigeren indien de financiële verplichting niet tijdig is voldaan.

Aansprakelijkheid
5.1 Goederen van Partner en Deelnemer bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of bijbehorende locatie of terreinen en zijn voor rekening en risico van de Partner en Deelnemer. De organisator belast zich niet met het verzekeren daarvan. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het evenement. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de Partner of Deelnemer en zijn personeel. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor het door onmacht moeten annuleren of verplaatsen van het evenement.

5.2 Deelnemer vrijwaart de Organisator voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Partner en Deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de Organisator wordt veroorzaakt. De Partner en Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden.

Persoonsgegevens
6.1 Alle persoonsgegevens die de Partner en Deelnemer opgeven zijn nodig zodat de Organisator de Talententuin kan organiseren zoals genoemd in punt 1.1. Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik bij de Organisator en zullen ook niet met derden worden gedeeld, tenzij daarvoor toestemming is gegeven. Na de Talententuin zullen deze gegevens worden gebruikt door de Organisator om contact op te nemen met de Partner en de Deelnemer voor evaluatie. Deze gegevens worden op verzoek van Partner of Deelnemer verwijderd.

Slot bepalingen
7.1 De Organisator heeft het recht om tegen de Partner en Deelnemer die handelt in strijd met bepalingen van het ‘Algemeen Reglement’ of die door of namens de Organisator verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer van de volgende maatregelen te nemen, op kosten van de Partner of Deelnemer:

• met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot het evenement en/of het tentoonstellingsgebouw te weigeren;
• zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen;
• de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden; • zonder dat de Deelnemer recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van schade.

7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

7.3 Van deze overeenkomst zal door partijen slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken. Aanvullingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd.