Loading...

Algemene voorwaarden De Talententuin

Laatste wijziging: 1 februari 2023

KVK: 09148642

Inschrijving voor deelname

Door middel van een volledig ingevulde opdrachtbevestiging, digitaal toegestuurd aan de organisator, verklaart de aanvrager akkoord te zijn met de voorwaarden voor deelneming aan de Talententuin zoals beschreven in het ‘Algemeen Reglement’.

Uiteraard geldt voor zowel de organisator, partners als deelnemers dat we proberen op een positieve wijze samen te werken om een zeer succesvol evenement te realiseren. Bij geschillen of afwijkende zienswijze zullen partijen proberen zo goed mogelijk tot een oplossing te komen. Om voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst een aantal voorwaarden/uitgangspunten helder geformuleerd te hebben is dit ‘Algemeen Reglement’ opgesteld.

Organisator: Adigo is de initiatiefnemer/organisator van De Talententuin. In samenwerking met jongeren, studenten én strategische partners organiseren wij de Talententuin met als doel jongeren en bedrijven op een inspirerende wijze met elkaar te verbinden. Organisator ontvangt naast de bijdragen van partners en deelnemers mogelijk ook subsidies om programmaonderdelen te financieren. Bijdragen vanuit partners en deelnemers kunnen indien nodig, gelden als co-financiering.

Deelnemer(s): Bedrijven/organisaties die deelnemen aan de Talententuin met als doel hun organisatie te profileren richting stage- en werkzoekenden.

Partner(s): De Talententuin werkt jaarlijks samen met duurzame, strategische partners uit de regio om de Talententuin zo breed mogelijk gedragen te krijgen in de betreffende regio waar De Talententuin plaatsvindt.

Algemeen

1.1 De Talententuin is verplicht om het evenement optimaal te organiseren. De Talententuin dient ervoor te zorgen, voor zover dit binnen haar vermogen ligt, dat het deelnemersveld zo sterk mogelijk bezet zal zijn.

1.2 De Talententuin behoudt zich het recht voor om het programma/locatie/datum ten alle tijden aan te passen (zonder restitutie van deelnemersbijdragen) om een zo’n sterk mogelijke Talententuin te realiseren.

1.3 De Talententuin is gerechtigd om ongelimiteerd Partners en Deelnemers aan te trekken. De Talententuin zal daarbij wel rekening houden met een zo’n evenwichtig mogelijk deelnemersveld. 

1.4 De Talententuin zal Partners en Deelnemers op de hoogte houden met betrekking tot de voorbereiding van het evenement alsmede de gang van zaken tijdens het evenement, zodat Partners en Deelnemers zo goed mogelijk kunnen inspelen op de positieve effecten of de negatieve effecten daarvan.

1.5 Het is noch Partner noch Deelnemer toegestaan de rechten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

1.6 Het is Partner niet toegestaan om in het kader van dit evenement, bijvoorbeeld met Deelnemers, andere overeenkomsten van sponsoring aan te gaan zonder voorafgaande goedkeuring van Organisator. Partner of Deelnemer is op dit moment aan geen zodanige overeenkomst gebonden.

1.7 Bij deelname aan De Talententuin gaat u ermee akkoord dat er foto’s van u, uw medewerkers & de bezoekers worden gemaakt en gedeeld voor media doeleinden van De Talententuin.

1.8 Intermediairs kunnen alleen deelnemen aan de Talententuin met de stand keuze optie ‘intermediair’. Dit betreft een stand van 6m2. Intermediairs betalen gezien hun commerciële belang, in verhouding tot reguliere bedrijven een een hogere deelname prijs. 

Verwachtingen van de deelnemer

2.1 U presenteert uw organisatie op een zo’n aantrekkelijk mogelijke manier aan bezoekers. Het volstaat niet om alleen foldermateriaal en een banner mee te nemen.

2.2 Bij voorkeur neemt u, naast een ervaren medewerker, ook een jonge medewerker of (oud)-stagiair mee om de drempel tot het leggen van contact met uw organisatie zo laag mogelijk te maken.

2.3. Deelnemer zal zorgdragen voor het volgen van het tijdschema van de Talententuin. Deelnemer zal dus in het geval van de fysieke Talententuin, tijdig aanwezig zijn voor het opbouwen van de stand. 

2.4 Deelnemer zal pas beginnen met het afbreken van de stand op het vooraf door de organisatie aangegeven tijdstip. Dit tijdstip kan op de dag van het evenement mogelijk afwijken. Deelnemer zal ten dienste aan de kwaliteit van het evenement pas beginnen met afbreken als de organisatie daarvoor het sein heeft afgegeven. Het niet volgen van deze richtlijn kan leiden tot uitsluiting van deelname bij een volgende editie.

Annulering

3.1 De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden (overmacht) de data voor het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen de Partner of Deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. Een inschrijving kan niet eenzijdig door de Partner of Deelnemer worden ingetrokken dan wel gewijzigd. De organisator kan een verzoek tot annulering van de inschrijving inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken Partner of Deelnemer een annuleringsvergoeding voldoet.

3.2 Annuleren van jullie deelname is in overleg met de organisatie mogelijk. Annuleren vóór 90 dagen voor De Talententuin datum kan tegen 50% van de deelname gelden. Daarna geldt dat we als organisatie geen restitutie doen van deelname geld. 

3.3 Een verzoek tot annulering kan alleen schriftelijk geschieden. De annuleringsvergoeding die Deelnemer dient te betalen, geldt ook als Deelnemer nog niet aan zijn betalingsverplichting van de factuur voor deelname heeft voldaan. In dat geval ontvangt Deelnemer een creditnota welke met de openstaande factuur verrekend kan worden. 

3.4 De annuleringsvergoeding die Deelnemer dient te betalen, geldt ook als Deelnemer nog niet aan zijn betalingsverplichting van de factuur voor deelname heeft voldaan. 

Betalingsvoorwaarden 

4.1 Tenzij anders bepaald in het inschrijvingsformulier dient de betaling van de kosten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In alle gevallen dienen de verschuldigde kosten uiterlijk 1 maand vóór het evenement bij de organisator te zijn ontvangen. 

4.2 Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers te weigeren indien de financiële verplichting niet tijdig is voldaan. 

Aansprakelijkheid 

5.1 Goederen van Partner en Deelnemer bevinden zich in het tentoonstellingsgebouw of bijbehorende locatie of terreinen en zijn voor rekening en risico van de Partner en Deelnemer. De organisator belast zich niet met het verzekeren daarvan. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan het evenement. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor schade van derden, veroorzaakt door het gebruik van de stand door de Partner of Deelnemer en zijn personeel. Evenmin is Organisator aansprakelijk voor het door onmacht moeten annuleren of verplaatsen van het evenement.

5.2 Deelnemer vrijwaart de Organisator voor vorderingen van derden uit deze hoofde. Partner en Deelnemer is aansprakelijk voor en is verplicht verzekerd te zijn tegen alle schade, die door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn personeel dan wel door zijn inzendingen, op welke wijze ook, aan goederen van en/of personen werkzaam bij of in opdracht van de Organisator wordt veroorzaakt. De Partner en Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle aanspraken die anderen ter zake zouden kunnen doen gelden.  

Persoonsgegevens 

6.1 Alle persoonsgegevens die de Partner en Deelnemer opgeven zijn nodig zodat de Organisator de Talententuin kan organiseren zoals genoemd in punt 1.1. Deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik bij de Organisator en zullen ook niet met derden worden gedeeld, tenzij daarvoor toestemming is gegeven. Na de Talententuin zullen deze gegevens worden gebruikt door de Organisator om contact op te nemen met de Partner en de Deelnemer voor evaluatie en deelname aan komende edities. Deze gegevens worden op verzoek van Partner of Deelnemer verwijderd. 

Slotbepalingen 

7.1 De Organisator heeft het recht om tegen de Partner en Deelnemer die handelt in strijd met bepalingen van het ‘Algemeen Reglement’ of die door of namens de Organisator verstrekte aanwijzingen niet opvolgt, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst één of meer van de volgende maatregelen te nemen, op kosten van de Partner of Deelnemer: • met onmiddellijke ingang de betrokkenen de toegang tot het evenement en/of het tentoonstellingsgebouw te weigeren; • zijn stand te doen sluiten en/of ontruimen; • de tentoongestelde goederen alsmede al hetgeen is opgebouwd en aangebracht onder zich te houden; • zonder dat de Deelnemer recht kan doen gelden op enige restitutie of vergoeding van schade.

7.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

7.3 Van deze overeenkomst zal door partijen slechts schriftelijk kunnen worden afgeweken. Aanvullingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd.